ฟรี

การดำเนินการเสริมสร้างโอกาสการจัดการอาชีพศึกษาระบบทวิภาคี รูปแบบการเรียนรู้คู่การทำงาน (On The Job Learning)