ฟรี

ข่าวทั้งหมด

หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
สุพรรณบุรี เขต 3 ได้รับรางวัล The Best Safety Practice ระดับเขตตราชการที่ 3 ทั่วไป 27 ส.ค. 66
เชิญชวน สมัครเข้าใช้งานระบบ MOE Safety Center ทั่วไป 29 ก.ค. 66
รณรงค์ป้องกันการจมน้ำ ทั่วไป 12 ก.ค. 66
ศูนย์ความปลอดภัย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียน วันสถาปนา ครบ 20 ปี สพฐ. ทั่วไป 8 ก.ค. 66
ศป สพป สพ 3 ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียน ทั่วไป 8 ก.ค. 66
พบเห็น การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ทั่วไป 6 ก.ค. 66
แผนเสริมสร้างและแผนเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัยสถานศึกษา ทั่วไป 20 เม.ย. 66
ประชาสัมพันธ์คู่มือการคัดเลือกครูเพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต และการคัดเลือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ทั่วไป 20 เม.ย. 66
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สร้างสะพานบุญ มอบเงิน-ข้าวสารให้นักเรียนยากจน ทั่วไป 2 ก.พ. 66
การดำเนินการเสริมสร้างโอกาสการจัดการอาชีพศึกษาระบบทวิภาคี รูปแบบการเรียนรู้คู่การทำงาน (On The Job Learning) ทั่วไป 11 พ.ย 65
ศธ รวมใจต้านภัยคุกคาม ทั่วไป 12 ต.ค. 65
มาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาในสถานการณ์ฉุกเฉินและรุนแรง ทั่วไป 10 ต.ค. 65
ย้ำห้ามเสพ-บริโภคกัญชาในสถานศึกษา ทั่วไป 6 ต.ค. 65
เข้มละเมิดทางเพศ ทั่วไป 6 ต.ค. 65
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทั่วไป 24 ส.ค. 65
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วไป 19 ก.ค. 65
ระบบการดูแลฃ่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม ทั่วไป 5 ต.ค. 64
โล่ระบบการดูแลฃ่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม ทั่วไป 5 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ Mobile Application ทั่วไป 9 มิ.ย. 64
การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาฯ ทั่วไป 15 ธ.ค. 63
ซักซ้อมมาตรการความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ทั่วไป 18 ส.ค. 63
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ทั่วไป 26 มี.ค. 63
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักเรียน ทั่วไป 26 ก.ย. 62