ฟรี

ดาวน์โหลด

1     ครั้ง วันที่
เฝ้าระวังเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ดาวน์โหลด 0.18 MB 6 20 ต.ค. 66
แผนเสริมสร้างและแผนเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัยสถานศึกษา ดาวน์โหลด 4.65 MB 161 20 เม.ย. 66
เอกสารแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์ ดาวน์โหลด 14.79 MB 148 31 ต.ค. 65
คู่มือสำหรับบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อเสริมสร้างอีคิวแก่เด็กวัยเรียน ดาวน์โหลด 5.33 MB 257 13 ส.ค. 64
แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัวฯ สพฐ ดาวน์โหลด 2.00 MB 667 13 ส.ค. 64
แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลด 1.37 MB 235 13 ส.ค. 64
โครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ดาวน์โหลด 1.80 MB 5,195 9 ก.ค. 64
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ดาวน์โหลด 2.19 MB 28,986 9 ก.ค. 64
คู่มือปฏิบัติการ เพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ซึ่งถูกละเมิด กระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลด 1.97 MB 258 9 ก.ค. 64
คู่มือกิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน ดาวน์โหลด 0.86 MB 602 9 ก.ค. 64
คู่มือครูสำหรับช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต ดาวน์โหลด 3.73 MB 223 28 มิ.ย. 64
แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา-2 ดาวน์โหลด 9.02 MB 273 23 มิ.ย. 64
แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา-3 ดาวน์โหลด 9.22 MB 171 23 มิ.ย. 64
แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา-1 ดาวน์โหลด 7.02 MB 182 23 มิ.ย. 64
แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา-4 ดาวน์โหลด 9.59 MB 243 23 มิ.ย. 64
การเฝ้าระวังเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงและมาตรการการปฏิบัติกรณีที่เกิดเหตุการณ์การกระทำรุนแรงต่อเด็กในสถานศึกษาของ สพฐ. ดาวน์โหลด 3.18 MB 1,195 23 มิ.ย. 64
แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตบูรณาการการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดาวน์โหลด 1.96 MB 371 21 มิ.ย. 64
คู่มือการพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด 15.26 MB 393 21 มิ.ย. 64
แบบรายงานฉก.01 ดาวน์โหลด 0.09 MB 411 12 พ.ย 63
การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนักเรียน ดาวน์โหลด 1.53 MB 277 18 ส.ค. 63
มาตรการความปลอดภัยของเด็กนักเรียน-3 ดาวน์โหลด 0.60 MB 326 18 ส.ค. 63
มาตรการความปลอดภัยของเด็กนักเรียน-2 ดาวน์โหลด 2.51 MB 299 18 ส.ค. 63
มาตรการความปลอดภัยของเด็กนักเรียน-1 ดาวน์โหลด 1.78 MB 236 18 ส.ค. 63
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดาวน์โหลด 3.28 MB 240 8 มิ.ย. 63
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับพัฒนา พ.ศ.2563) ดาวน์โหลด 13.73 MB 364 9 เม.ย. 63
คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพฐ. ดาวน์โหลด 9.17 MB 5,321 7 เม.ย. 63
แผ่นประชาสัมพันธ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)-2 ดาวน์โหลด 0.09 MB 164 12 มี.ค. 63
แผ่นประชาสัมพันธ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด 0.09 MB 320 12 มี.ค. 63
แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ดาวน์โหลด 3.57 MB 482 30 ม.ค. 63
คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ รู้จักกาลเทศะ และเคารพสิทธิผู้อื่น ดาวน์โหลด 4.63 MB 513 30 ม.ค. 63
คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ดาวน์โหลด 7.85 MB 745 30 ม.ค. 63
คู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ดาวน์โหลด 16.11 MB 295 4 ก.ค. 62
แนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 0.11 MB 330 23 เม.ย. 62
คู่มือปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ดาวน์โหลด 33.98 MB 216 23 เม.ย. 62
การป้องกันเด็กจมน้ำ อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม ดาวน์โหลด 2.03 MB 276 27 ก.พ. 62
คู่มือการใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. ดาวน์โหลด 2.82 MB 474 14 ก.ย. 61
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ดาวน์โหลด 3.27 MB 7,450 14 ก.ย. 61
คู่มือครูที่ปรึกษา แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.5) ดาวน์โหลด 0.29 MB 2,918 13 ก.ค. 61