ฟรี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.สพ.3

วิสัยทัศน์ (Vision) 

ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนให้ได้รับโอกาสจากระบบการศึกษาอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ
             

พันธกิจ (Mission) 

๑.  เร่งพัฒนาโรงเรียนให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนที่เข้มแข็ง
๒.  พัฒนาผู้บริหาร ครู/บุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
๓.  พัฒนานักเรียนแกนนำให้มีทักษะชีวิตสามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้น และช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนในด้านต่างๆ
๔.  รณรงค์ ป้องกัน แก้ไข พัฒนาทักษะชีวิต และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนจากปัญหาต่างๆ เช่น เอดส์ เพศ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
      ความรุนแรงการทะเลาะวิวาทและยาเสพติด เป็นต้น
๕.  พัฒนาส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเชิงบวก
๖.  ส่งเสริมพัฒนาระบบเฝ้าระวังพื้นที่ปลอดภัยนอกโรงเรียน รวมถึงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
๗.  ส่งเสริมพัฒนากระบวนการคุ้มครองนักเรียน ทั้งกรณีฉุกเฉินและการช่วยเหลือเยียวยาในระยะยาว
๘.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
๙.  ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนทุกระดับ เช่น 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ
      และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 

ภารกิจ  

งาน ๔ ด้าน คือ
๑) การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาและเสริมสร้างการใช้
     ความสัมพันธ์เชิงบวกในสถานศึกษา พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาระบบ
     การดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นิเทศ กำกับ และติดตาม การดำเนินงานระบบการดูแล
     ช่วยเหลือนักเรียน
๒) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันทางสังคม พัฒนากระบวนการในการป้องกันและ
     แก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันทางสังคม นิเทศ กำกับ และติดตาม การพัฒนา
     ทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันทางสังคม
๓) การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก ดำเนินงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับ
     การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก สร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครอง
     และพิทักษ์สิทธิเด็กนิเทศ กำกับ และติดตามการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
๔) การพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนของ สพฐ. ศึกษา วิเคราะห์ 
     และวิจัยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนของ สพฐ.พัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนของ สพฐ. พัฒนาระบบ
     ข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนของ สพฐ. นิเทศ กำกับ และติดตามการพัฒนาความประพฤตินักเรียนของ สพฐ.