ฟรี

โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความปลอดภัย ให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 และ ข้อ 8 กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เพื่อให้การขับเคลื่อนการเสริมสร้างความปลอดภัย ให้แก่ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เรียกโดยย่อว่า “ศป.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3” 

โครงสร้างการบริหารศูนย์ความปลอดภัย


ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ดำเนินงานเลขานุการของคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3             
2. จัดทำแผนการดำเนินงานความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบาย และคำแนะนำที่สอดคล้องกับศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความปลอดภัยของสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเดียวกัน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกฝังความรู้ ทักษะ และเจตคติในการป้องกัน ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา                 
6. พัฒนาระบบให้คำปรึกษา รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ และแก้ ไขปัญหานักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
7. ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานความปลอดภัย ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มอบหมาย

คณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดวางระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยที่สอดคล้องกับศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การบริหารจัดการความปลอดภัยได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานความปลอดภัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ที่สอดคล้องกับศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงาน และเสนอผลการดำเนินงาน ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ